ForestGrave - Ê âåëèêîìó èç (2007)

2/9/09


Genre:Raw Black Metal
Year: 2007
Country: Ukraine (Donetsk region)
Type: Demo

01 - Ò¸ìíîå íåáî Êàðïàò
02 - Ê âåëèêîìó èç íè÷òîæíîãî
03 - Ñîí âå÷íûé ïðîñòîðîâ õîëîäíûõ
04 - Óòðî ïîñëå áèòâû
05 - Çèìíèé Òðîí

Download o Descargar

0 comentarios:

Publicar un comentario